دیدبان شهر
30%
تخفیف

دوره جامع دیدبان شهر

دیدبان شهر – دوره‌ تربیت افسرجنگ نرم | خبرنگاری | شبکه های اجتماعی | نرم افزارهای موبایلی
==مجازی + مربی همراه | بهترین اساتید جبهه انقلاب

490,000 تومان